Kjør sammen til jobben-kampanje

Vilkår og retningslinjer for personvern følger under skjema.


Vilkår og personvern *
Myndighet *

En påmelding er bindende.


DENNE AVTALEN er inngått

MELLOM

(1)        SammeVei AS (organisasjonsnummer 917 737 738, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO («Leverandørbedriften»)

og

(2)        Organisasjonen som har registrert seg på www.sammevei.no/bedrift-avtale («Kunden») ved dens fullmektig representant,

i felleskap «Partene».

 

FØLGENDE ER AVTALT:

1 Formål

Partene ønsker å gjennomføre en "Kjør sammen til jobben"-kampanje for kundens ansatte («Kampanjen»).

1.1 Formålet med kampanjen er blant annet å:

1.1.1 Teste og skape entusiasme for ny, grønn mobilitetsteknologi.

1.1.2 Iverksette miljøtiltak for å redusere utslipp av klimagasser og bedre luftkvaliteten i nærmiljøet.

1.1.3 Frigjøre tid og redusere pendlerutgifter for ansatte.

1.1.4 Skape en ny møteplass for ansatte, kreativ team building.

1.1.5 Skape et bedre transporttilbud til og fra arbeidsplassen.

1.1.6 Bedre utnyttelse av parkeringsarealer og færre biler på veiene.

1.1.7 Mulighet for profilering i media.

1.2 Denne avtalen inneholder en oppsummering av de vilkårene partene er enige om, herunder vilkår for gjennomføring og finansiering av kampanjen.

 

2 Partenes ytelser i Kampanjen

2.1 Leverandørbedriften skal bidra med følgende:

2.1.1 Tre ukers testperiode med 30-50 ansatte som ønsker å teste løsningen og foreslå tilpasninger og tiltak for å fremme av samkjøring.

2.1.2 Minimum fire ukers samkjøringskampanje med tett oppfølging.

2.1.3 Individuell fremdrifts- og kommunikasjonsplan.

2.1.4 Skreddersydd kommunikasjonsinnhold (artikler, videoer, intervjuer med ansatte).

2.1.5 Informasjonsmøter/workshops i organisasjonens egne lokaler.

2.1.6 Foredrag om fremtidens mobilitet og delemobilitet (dersom ønskelig).

2.1.7 Innslag i lokale/regionale media (dersom ønskelig).

2.1.8 Evalueringsrapport i etterkant av kampanjen.

2.2 Kunden skal bidra med følgende

2.2.1 Bistå med planlegging og tilpasning av kampanjen.

2.2.2 Bistå med kontaktperson som kan publisere kommunikasjonsmateriale i organisasjonens interne kommunikasjonskanaler.

2.2.3 Engangsavgift på kr 189 per påmeldt ansatt eller minimum:

5.000kr ved færre enn 50

10.000kr for 50 til 500 ansatte

30.000kr for 500 til 1000 ansatte

50.000kr for fler enn 1000 ansatte

2.2.4. Vi anbefaler Kunden å sette av penger til premier. Dette diskuteres nærmere med kunden.

 

3. Personvern

3.1 Partene i avtalen forplikter seg til å arbeide i tråd med Norsk lov om Informasjonssikkerhet og gjeldende regler for personvern (GDPR).

3.2 Personvern for Kampanjen

3.2.1  Ansvarlige organisasjoner. Kunden og Leverandørbedriften er sammen ansvarlige for behandlingen av persondata av Kundens ansatte som oppgir persondata i forbindelse med Kampanjen.

3.2.2 Hva personopplysningene skal brukes til. Dataene skal brukes til å forbedre brukeropplevelsen og mulighet for samkjøring. Øvrige formål er å lære mer om pendleres kjennskap til, bruken av og interessen for samkjøringsløsninger.

3.2.3 Deling av personopplysninger. Dataen deles blant samarbeidspartnerne i Kampanjen. Aggregert statistikk kan offentliggjøres og deles med tredjeparter.

3.2.4 Hvor opplysningene er hentet fra. Alle personopplysninger gis frivillig av brukerne ved registrering på Kampanjens landingside, eller ved å opprette en profil i SammeVei-appen ("SammeVei") og pendle til og fra Kundens lokaler.

3.2.5 Innsyn i og sletting av personlig data. Brukere som ønsker innsyn i innsamlet personlig data eller som ønsker å få personlig data slettet, har mulighet til det ved å kontakte en av de ansvarlige organisasjonene.

3.2.6 Hvor lenge personopplysninger vil være lagret. Informasjon som innhentes via SammeVei vil være lagret så lenge brukeren har en aktiv SammeVei-konto. Data som samles inn ved at brukere oppgir informasjon på Kampanjens nettside, lagres frem til brukeren ber om å få slettet personlig data.

3.2.7 Tilbaketrekking av samtykke til deling av data. Dersom Kundens ansatte ønsker å trekke samtykke til deling av data tilbake, kan vedkommende kontakte en av de ansvarlige organisasjonene.

3.3 Ved bruk av SammeVei gjelder Leverandørbedriftens personvernerklæring og brukervilkår. Vennligst les personvernerklæringen og brukervilkårene for SammeVei nøye, før du velger å bruke tjenesten vår.

 

4. Taushetsplikt

4.1 Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

4.2 Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

4.3 Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

4.4 Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

4.5 For part som er en offentlig virksomhet er taushetsplikt etter denne bestemmelsen ikke mer omfattende enn det som følger av forvaltningsloven eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.  Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av offentlighetsloven. Om mulig, skal den andre parten varsles før slik informasjon gis.

 

5 Partenes forpliktelser under avtalen

5.1 Ingen av partene skal utlede andre rettigheter eller forpliktelser av avtalen enn de rettigheter og forpliktelser som står spesifikt beskrevet i avtalen.

 

6 Lovvalg og verneting

6.1 Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

6.2 Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.


Spørsmål knyttet til Kampanjens avtale og underliggende personvern og vilkår? Kontakt oss på hjelp@sammevei.no.