Stortinget legger til rette for samkjøring for ALLE som skal samme vei

§ 20 Samkøyring og ambulansetransport har blitt tilpasset. Nå står det eksplisitt i lovteksten at pendlere som skal samme vei kan dele pendlekostnadene ved samkjøring. 

§ 20 Samkøyring og ambulansetransport

(1) Det trengst ikkje løyve når den som rår over ein per sonbil, tek med seg folk som har eit samanfallande transportbehov som han sjølv. Vederlaget for transporten kan ikkje overstige passasjerane sin forholdsmessige del av transportkostnadene. Transportkostnadene etter andre punktum vert rekna ut frå den skattefrie satsen for kilometergodtgjersle i reiseregulativ for staten, med tillegg av eventuelle kostnader til bompengar og ferje.

Lova tek til å gjelde straks.

Les hele innstillingen til Stortinget her.